De 9h - 18:30h | 9h - 14h

Lunes a jueves | Viernes

Balmes, 237, 2o 1a

08006 Barcelona

93 217 99 48

inmo @gabinetejorvi.com                 jorvi @gabinetejorvi.com                 contabilidad @gabinetejorvi.com

GABINETE JORVI es un despatx professional, amb mes de 50 anys d’experiencia, que desenvolupa des del seu inici principalment tres activitats: la gestió de venda i lloguer de tot tipus d’immobles, l’administració de finques en règim de Propietat Horitzontal i Vertical i l’assessorament legal i jurídic (en dret immobiliari, civil, laboral i matrimonial), integrat per advocats, Administradors de Finques i Agents de la Propietat Inmobiliaria, cada un en el seu corresponent àmbit de treball

GABINETE JORVI, que en l’àmbit estrictament immobiliari gira sota el nom comercial de FINCAS JORVI, està considerada una de les empreses amb major experiència en el sector, havent consolidat una amplia cartera de Comunitats de Propietaris i d’edificis en règim de Propietat Vertical a l’àmbit metropolità de Barcelona.

A l’actualitat està en clar procés d’expansió amb la incorporació d’una nova generació de professionals que, junt amb els fundadors del despatx aporten un doble caràcter: EXPERIENCIA i FUTUR, acollint els nous reptes que els nous temps poden  aportar al sector.

A mes de les tasques ja indicades, també tramita pòlisses d’assegurança, per Comunitats, edificis en regim de Propietat Vertical i tota classe d’immobles.